Lettergrootte:

Archeologisch Erfgoed

archeologische vondstBunschoten is een historisch interessante gemeente. De laatste jaren leren we mede dankzij archeologisch onderzoek steeds meer over het verleden van ons dorp. Op het grondgebied van de gemeente zijn diverse terreinen en gebieden van archeologische waarde aangewezen.

In de eerste plaats zijn dat de stadsweiden rond de oude stad Bunschoten waarvan het westelijke deel al in 1967 een beschermde status kreeg op grond van de Monumentenwet. Het gebied is met name van belang vanwege de aanwezigheid van de contouren van de onvoltooide middeleeuwse stad Bunschoten en daarbij behorende werken.

Daarnaast zijn er op het grondgebied meer plaatsen die vanuit archeologisch oogpunt van belang zijn. Dat zijn vooral de dekzandruggen aan de westzijde van de bebouwing tussen de Vaartweg en de Westdijk. Ook op andere plaatsen in het poldergebied zijn gebieden aanwezig die van groot belang kunnen zijn vanwege hun archeologische verwachtingswaarde.

In en rond de bebouwde kom zijn gebieden aanwezig die vanwege hun bebouwingsgeschiedenis van belang kunnen zijn. In gevallen waarin wijzigingen plaatsvinden in de bodemstructuur is het noodzakelijk hiernaar onderzoek te doen. Daarnaast is er de voormalige Zuiderzee met het botterwrakkenkerkhof.

Archeologische beleidskaart

De gemeente maakt gebruik van een archeologische beleidskaar en systemen waarop de archeologische vindplaatsen en monumenten zijn aangegeven. U k unt bij de gemeente informeren of u in een archeologisch waardevol gebied woont. In dat geval zult u in in een aantal gevallen vergunning nodig hebben om te bouwen of andere grondwerkzaamheden op een diepte meer dan 30 cm uit te voeren. U kunt hier meer informatie vinden over archeologie en vergunningen.

Archeologisch spreekuur in Museum Spakenburg

Er wordt regelmatig een archeologisch spreekuur gehouden in het museum Spakenburg. Hier kunt u terecht met vragen over vergunningen, maar ook met vragen over uw vondsten gedaan in de gemeente Bunschoten. De regioarcheoloog van het Centrum voor Archeologie uit Amersfoort zal samen met iemand van de gemeente proberen al u vragen te beantwoorden. Het archeologisch spreekuur vindt meestal plaats op een woensdagmiddag tussen 14.30 en 16.00. Houdt de kabelkrant in de gaten voor actuele data en aankondigingen voor het archeologisch spreekuur.

Bekijk het filmpje van een spreekuur (met dank aan RTV Bunschoten)

Commentaar / Reacties ()