Lettergrootte:

Algemene voorwaarden van deze website

Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid
Het Gemeentearchief Bunschoten en de Historische Vereniging Bunscote streven ernaar om op of via deze website steeds correcte en actuele informatie te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie juist is op het moment dat deze wordt gelezen. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden op de site. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie. Via hyperlinks op onze site wordt u verwezen naar sites van derden. Wij zijn niet aansprakelijkheid voor de informatie die daarop wordt aangeboden, noch voor de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonlijke gegevens.

Privacy statement
Om u als bezoeker te kunnen registreren, uw vragen te kunnen beantwoorden of om uw bestelling af te handelen, heeft het archief van de Gemeente Bunschoten persoonlijke gegevens van u nodig als uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Het verstrekken van persoonlijke gegevens aan ons is alleen toegestaan voor personen ouder dan 16 jaar of in geval van jonger, met toestemming van een ouder/voogd. De persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Het Gemeentearchief Bunschoten zal geen gegevens van geregistreerden en bezoekers aan derden verstrekken, tenzij de wet dit voorschrijft. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor u uw gegevens verstrekt. En zo lang als de wet ons verplicht persoonsgegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt. Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van al hun persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Voor vragen hierover of voor het inzien van uw persoonlijke informatie kunt u contact met ons opnemen.

Gebruik van cookies
Volgens Europese richtlijnen zijn wij verplicht om onze websitebezoekers toestemming te laten geven om cookies te mogen plaatsen op hun computer. Op deze manier krijgt de bezoeker controle over de informatie die hij/zij afstaat. Dit moet zorgen voor meer (online) privacy. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen waarin informatie over de bezoeker of informatie ten behoeve van de functionaliteit van de website wordt opgeslagen. Als u niet wilt dat er cookies op uw computer staan, kunt u in uw browser kiezen voor de optie 'cookies off'. Als u de cookies accepteert, zullen zij langere tijd op uw eigen computer bewaard blijven, tenzij u de cookies verwijdert.

Deze website maakt gebruik van cookies om het statistisch gedrag van bezoekers bij te houden. Hierdoor kunnen wij de website aanpassen aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers. Daarnaast maakt deze website gebruik van cookies benodigd voor de functionaliteit van de website, zoals de login voor Mijn Dossier en de webwinkel. De informatie die met deze cookies wordt verzameld wordt zodanig verwerkt en opgeslagen dat de gegevens nimmer te herleiden zijn naar één individu. Er worden geen verwijzingen gemaakt naar ip-adressen van bezoekers. Er worden geen koppelingen gemaakt tussen verschillende vormen van gegevens op zodanige wijze dat daaruit de identiteit van bezoekers kan worden afgeleid. 

Tijdens uw bezoek aan onze website heeft u te maken met verschillende cookies:
• Functionele cookies: Het uitzetten van de bij wet toegestane functionele cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken zoals het winkelmandje en inlogformulier.
• Cookies voor gedragmeting: Om statistisch en anoniem inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers binnen onze website, gebruiken wij een dienst van een externe partij: Google Analytics. Door de cookies uit te schakelen kunnen wij niet meer deze gegevens van u verzamelen, hetgeen echter geen effect heeft op uw gebruikservaring van de website.
• Cookies van derden voor gedragmeting: Daarnaast plaatsen bijvoorbeeld partijen als Google via de Maps functie en Facebook via de likebuttons cookies op uw computer. Voor de informatie die deze partijen verzamelen met deze cookies zijn wij niet aansprakelijk. Vaak biedt de browser de mogelijkheid om automatisch cookies van derden te weigeren en meestal is dit standaard ingeschakeld. Dit kan er mogelijk voor zorgen dat deze functies op de website niet of minder goed functioneren, maar meestal heeft het geen effect op uw gebruikservaring van de website.

Auteursrechten en gebruiksvoorwaarden

Deze website is een publicatie van het gemeentearchief Bunschoten en diverse andere rechthebbenden. Hierop zijn de Archiefwet, de Auteurswet 1912, de Databankwet, de Wet hergebruik van overheidsinformatie en de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Alle rechten op de database, de metadata, de beeldmaterialen en de teksten ("content") zijn voorbehouden aan de rechthebbenden.

Het gemeentearchief Bunschoten heeft geprobeerd alle rechthebbenden van de gereproduceerde documenten van de gemeentelijke fotocollectie in de Beeldbank te achterhalen. De diverse deelnemers van deze erfgoedwebsite zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het publiceren en zorvuldig uitzoeken van de auteursrechten van hun materialen. Mocht u desondanks, in de gemeentelijke collectie of in de collectie van andere deelnemers van deze erfgoedwebsite, gegevens tegenkomen waarvan u rechthebbende bent en u voor het tonen van gegevens geen toestemming aan de Gemeente Bunschoten of aan de andere deelnemers van deze erfgoedwebsite hebt gegeven, neemt u dan contact met ons op.

Copyright en gebruiksvoorwaarden foto's en archiefmaterialen
Het gebruik van de teksten en afbeeldingen van deze website is slechts toegestaan ten behoeve van eigen oefening, studie of gebruik zonder commercieel oogmerk, of ter ondersteuning bij het onderwijs, in alle gevallen met inachtneming van de wettelijke voorwaarden. Zonder toestemming van de rechthebbenden is het niet toegestaan beeld- of archiefmateriaal openbaar te maken, te verveelvoudigen of in een geautomatiseerd gegevensbestand op te slaan (hergebruik) of commercieel te gebruiken. In een aantal gevallen mag u het beeld- en archiefmateriaal wel vrijelijk gebruiken op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie. Neem daarvoor altijd contact met ons op.
Bij gebruik van teksten, documenten of beelden van deze website moet in alle gevallen de bron (Gemeentearchief Bunschoten, Historische Vereniging Bunscote of overige belanghebbende) worden vermeld. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen wij de content aanbieden. Overname, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn daarbij niet toegestaan.

Indien u afbeeldingen waar auteursrechten op rusten uit onze beeldbank wilt gebruiken in een boek, werkstuk, artikel of website, gelden de volgende voorwaarden:
a) Vraag toestemming aan de auteursrechthebbende;
b) Houd rekening met portretrecht en geestelijk eigendomsrecht;
c) Vermeld de bron, bijvoorbeeld: ‘Bron: Gemeentearchief Bunschoten’ of ‘Bron: Historische Vereniging Bunscote’;
d) Graag een bewijsexemplaar van de publicatie naar het Gemeentearchief Bunschoten sturen naar het volgende adres: Postbus 200, 3750 GE Bunschoten-Spakenburg, of via het emailadres erfgoed@bunschoten.nl;

Ad a) Vraag toestemming aan de auteursrechthebbende. Indien u het materiaal op deze website openbaar wil maken, moet u er rekening mee houden dat er auteursrecht (ook wel copyright of beeldrecht genoemd) op kan rusten. Als er auteursrecht op een werk rust en u wilt het openbaar maken, heeft u daarvoor schriftelijke toestemming van de auteursrechthouder nodig. Dit is in de regel de fotograaf zelf of de eigenaar van de collectie, tenzij in de beschrijving een andere naam wordt vermeld. Bij openbaarmaking moet de maker vermeld worden, indien bekend. Ook op gefotografeerde kunstwerken rust auteursrecht. Bij dergelijke foto's dient u dus toestemming te vragen aan de fotograaf èn aan de kunstenaar.
Onder openbaar maken wordt verstaan:
• het publiceren in boeken, tijdschriften, kranten, brochures, kalenders, reclameuitingen e.d.
• het publiceren op internet
• het tentoonstellen of vertonen in een openbare ruimte
• het uitzenden op radio en/of televisie
• het opslaan in geautomatiseerde gegevensbestanden.
Het auteursrecht berust in principe bij de maker van het werk en is van kracht tot en met het 70e jaar na zijn/haar overlijden. Auteursrecht gaat van rechtswege over op de erfgenamen. Als een werk is gemaakt in loondienst, berust het auteursrecht vaak bij de werkgever. Het is bij de wet verboden om auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthouder openbaar te maken. Meestal zal de auteursrechthouder u vragen een financiële vergoeding te betalen in ruil voor de openbaarmaking.
Op deze website wordt veelal de naam van de maker vermeld of de naam van de rechthebbende. Als dit niet is vermeld, dan zijn ons geen gegevens bekend of dan berust het auteursrecht bij ons. In een aantal gevallen hebben wij de auteursrechthebbende niet kunnen achterhalen. Wanneer de rechthebbende ook door u niet achterhaald kan worden is publicatie uw eigen risico. Als het auteursrecht bij ons berust, dan kunt u ons telefonisch (14033) of via het emailadres erfgoed@bunschoten.nl benaderen om te vragen of u het vrijelijk kunt publiceren.

Ad b) Houdt rekening met het portretrecht en het geestelijk eigendomsrecht
Het portretrecht heeft betrekking op de personen die zijn afgebeeld. Dit recht geldt wanneer de afbeelding in opdracht is gemaakt (bijvoorbeeld bruidsfoto's, pasfoto's en schoolfoto's) en de geportretteerden doelbewust zijn gefotografeerd. Bij openbaarmaking moet daarom behalve aan de maker van de foto ook altijd toestemming worden gevraagd aan de geportretteerde. Het portretrecht vervalt 10 jaar na het overlijden van de geportretteerde.
Als de foto niet in opdracht van de geportretteerde is gemaakt, dient de nodige voorzichtigheid in acht te worden genomen. Herkenbaarheid van de persoon en de persoonlijke belangen die bij een eventuele publicatie kunnen worden geschaad, zijn daarbij van belang.
Geestelijk eigendomsrecht: publicatie van een afbeelding dient u in de oorspronkelijke vorm te doen. Dit betekent concreet dat u het document niet mag verminken of versnijden. Ook bent u verplicht de naam van de maker te vermelden.
Als in de beeldbank geen auteur vermeld is, dan is de maker veelal onbekend.
Waarschuwing: indien u een document publiceert zonder over de benodigde toestemmingen te beschikken, kan de auteursrechthebbende en/of de geportretteerde juridische stappen tegen u ondernemen. Wanneer de rechthebbende door u niet achterhaald kan worden, is publicatie uw eigen risico.

Commentaar / Reacties ()